...

2005/Nov/09

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ------------------------------------------ พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณ และได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวด ----------------------------------------- นะโม 3 จบ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ----------------------------------------- นึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐาน ----------------------------------------- ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ ----------------------------------------- เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร ----------------------------------------- ชะยาสะนากะตา พุทธา---เชตวา มารัง สะวาหะนัง--- จะตุสัจจาสะภัง ระสัง---เย ปิวิงสุ นะราสะภา.--- ตัณหังกะราทะโย พุทธา---อัฏฐะวีสะติ นายะกา--- สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง---มัตถะเกเต มุนิสสะรา.--- สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง---พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน--- สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง---อุเร สัพพะคุณากะโร.--- หะทะเย เม อะนุรุทโธ---สารีปุตโต จะทักขิเณ--- โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง ---โมคคัลลาโน จะ วามะเก.--- ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง---อาสุง อานันทะ ราหุโล--- กัสสะโป จะ มะหานาโม---อุภาสุง วามะโสตะเก.--- เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง---สุริโย วะ ปะภังกะโร--- นิสินโน สิริสัมปันโน---โสภิโต มุนิปุงคะโว--- กุมาระกัสสโป เถโร---มะเหสี จิตตะ วาทะโก--- โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ---ปะติฏฐาสิคุณากะโร.--- ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ---อุปาลี นันทะ สีวะลี--- เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา---นะลาเต ติละกา มะมะ.--- เสสาสีติ มะหาเถรา---วิชิตา ชินะสาวะกา--- เอเตสีติ มะหาเถรา ---ชิตะวันโต ชิโนระสา--- ชะลันตา สีละเตเชนะ ---อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.--- ระตะนัง ปุระโต อาสิ ---ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง--- ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ --- วาเม อังคุลิมาละกัง--- ขันธะโมระปะริตตัญจะ ---อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง --- อากาเส ฉะทะนัง อาสิ --- เสสา ปาการะสัณฐิตา--- ชินา นานาวะระสังยุตตา---สัตตัปปาการะ ลังกะตา--- วาตะปิตตาทะสัญชาตา---พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.--- อะเสสา วินะยัง ยันตุ ---อะนันตะชินะ เตชะสา--- วะสะโต เม สะกิจเจนะ ---สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.--- ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ ---วิหะรันตัง มะฮี ตะเล --- สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ ---เต มะหาปุริสาสะภา.--- อิจเจวะมันโต --- สุคุตโต สุรักโข--- ชินานุภาเวนะ---ชิตุปัททะโว--- ธัมมานุภาเวนะ---ชิตาริสังโฆ--- สังฆานุภาเวนะ---ชิตันตะราโย--- สัทธัมมานุภาวะปาลิโต---จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ. ----------------------------------------- ที่มา :: http://www.84000.org/pray.html
edit @ 2005/11/09 22:41:53

Comment

Comment:

Tweet


คำแปล
คำแปล

พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์
ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ
อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์มี ๒๘ พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นต้น พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะ
พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง
พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา
พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา
พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง
อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ
มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำพระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี
พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผากส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส
เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน
รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา
พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร
เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศอนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้
ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง
สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ
เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม
แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน
อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น
เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น
จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร
ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แลข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม
จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า
ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพ
แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ
#1 by Webmaster-amuletbiz At 2005-11-09 22:43,

นิตยสารธุรกิจพระ
View full profile